شیر هیدرانت

 

شیر هیدرانت ایستاده خیابانی

شیر هیدرانت ایستاده صنعتی

شیر هیدرانت  3و4 اینچ تر با 2و3 خروجی 2.5

اینچ سیستم انگلیسی و استورز

3اینچ 2عدد خروجی 2.5 اینچ

3اینچ 2عدد خروجی 2.5 اینچ ویک خروجی 4 اینچ

4اینچ 2عدد خروجی 2.5 ایچ

4اینچ 2عدد خروجی 2.5 اینچ ویک خروجی 4 اینچ

6 اینچ 2عدد خروجی 2.5 اینچ ویک خروجی 4 اینچ