جعبه آتش نشانی

جعبه آتش نشانی  Fire Hose Box
شیر فلکه برنجی / هیدرانت / کوپلینگ / شلنگ آتش نشانی برزنتی 20متری / نازل سه حالته آتش نشانی

شیر فلکه برنجی / سه راهی / هیدرانت / اینداکتور / کوپلینگ / شلنگ برزنتی 20متری / نازل فوم سنگین  /یا کم توسعه / نازل سه حالته آتش نشانی

جعبه آتش نشانی