اینداکتور

اینداکتور فوم ساز آتش نشانی  Foam Making Equipment Inline Inductor

اینداکتورها جهت  تغلیظ  وترکیب آب با فوم در یک نسبت ترکیبی خاص درون شلنگ آتش نشانی طراحی شده است
اینداکتورها در بین پمپ و نازل فوم قرار می گیرند
 برای کلیه نازل های فوم سنگین و نازل های فوم متوسط استفاده می گردند
با توجه به مکش ایجاد شده فوم از طریق پیکاپ تیوپ وارد اینداکتور وشیلنگ آتش نشانی می گردد
 میزان اختلاط  بین 0٪و 6٪ امکانپذیراست
اینداکتور2